Nowoczesne aplikacje Web w RAD Studio
- warsztaty techniczne

Zapraszamy do udziału w warsztatach Nowoczesne aplikacje Web w RAD Studio

W czasie warsztatów omówimy i zaprezentujemy zasady tworzenia nowoczesnych aplikacji wielowarstwowych w RAD Studio z wykorzystaniem platformy ExtJS.

Stworzona w czasie warsztatów aplikacja będzie składała się z serwera aplikacyjnego RAD Serwer, którego logikę biznesow± oprogramujemy w Delphi (można to także zrobić w C++Builder). Warstwa wizualna aplikacji zostanie stworzona w języku JavaScript z wykorzystanie platformy ExtJS.

Platforma ExtJS, od niedawna wł±czona do oferty Embarcadero, jest bardzo wydajnym, a przy okazji niezwykle elastycznym sposobem budowania aplikacji Web w języku JavaScript.

 

DATA GODZINA MIASTO MIEJSCE
27 lutego 2018         10:00 - 14:00                 Poznań                  Novotel Poznań Malta        
28 lutego 2018         10:00 - 14:00                 Gdańsk                 Novotel Centrum Gdańsk        

 

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

 • Budowa serwera REST za pomoc± RAD Server.
  • omówienie zasady działanie serwera RAD Server;
  • stworzenie nowego projektu;
  • konfiguracja ¶rodowiska wdrożeniowego
  • stworzenie logiki biznesowej w języku Delphi (możliwa jest budowa analogicznego projektu w C++) ł±cz±cej się z serwerem SQL przez komponenty FireDAC.
    
 • Tworzenie warstwy wizualnej w ExtJS
  • wprowadzenie do JavaScript;
  • wprowadzenie do narzędzi deweloperskich Chrome;
  • wizualne budowanie interfejsów ExtJS;
  • demonstracja kompletnego rozwi±zania.

Wymagania

Uczestnik warsztatu musi być legalnym użytkownikiem Delphi
W warsztatach można uczestniczyć jako słuchacz, je¶li jednak chcecie Państwo aktywnie wzi±ć w nich udział to wymagane jest przygotowanie następuj±cych elementów:

 1. komputer przeno¶ny z zainstalowanym ¶rodowiskiem programistycznym RAD Studio lub Delphi (najlepiej w wersji Tokyo);
 2. serwer InterBase lub Firebird w wersji pełnej lub deweloperskiej;
 3. dostęp do przykładowej bazy danych Employee (InterBase / Firebird);
 4. zainstalowanie wersji próbnej ¶rodowiska ExtJS;
 5. aktualna wersja przegl±darki Chrome;
 6. zalecamy instalację dowolnego edytora tekstowego ze wsparciem dla JavaScript,
  np. Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, WebStorm, itp.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone s± o wypełnienie formularza rejestracyjnego

Uwaga - ze względu na ograniczon± liczbę dostępnych miejsc - z jednej firmy w warsztatach może wzi±ć udział tylko jedna osoba. BSC Polska nie gwarantuje dostępno¶ci wolnych miejsc dla wszystkich zainteresowanych. O tym czy przesłane do nas zgłoszenie rejestracyjne zostało zaakceptowane poinformujemy Państwa poczt± elektroniczn± w ci±gu kliku dni po dokonaniu przez Państwa rejestracji.

Trener:

Rejestracja na warsztaty

Inne informacje: