DB Change Manager 2016

Embarcadero® DB Change Manager® jest podstawowym narzędziem dla administratorów i profesjonalistów bazodanowych do zarządzania zmianą w bazach danych. Rozwiązanie oferuje wyjątkowe funkcje automatycznego porównywania i synchronizowania, przyczyniając się do znacznego uproszczenia operacji związanych ze zmianami. Szybkie identyfikowanie zmian, usprawnione dokonywanie aktualizacji do nowych wersji, wskazywanie różnic środowiskowych wynikających ze zmian w danych, schematach i poziomie konfiguracji baz.

Porównywanie baz danych Szybkie radzenie sobie ze zmianami w bazach danych

Synchronizacja baz wykorzystująca jako podstawę porównanie typu live-to-live pozwala na otrzymanie listy zmienionych obiektów oraz listy zmienionych skryptów. Przechwytywanie „obrazów” docelowego elementu zanim zostaną wprowadzone kolejne zmiany, pozwala na przywrócenie schematu zmian, jeśli okaże się to potrzebne. Dogłębne wsparcie dla baz DB2 for LUW, Oracle, SQL Server oraz Sybase obejmuje także wykorzystanie specyficznej funkcjonalności poszczególnych systemów DBMS, ich obiektów, opcji i składni.

Porównywanie i synchronizacja schamatów Wykrywanie, śledzenie i raportowanie o zmianach w bazie danych

Określanie i raportowanie o rezultatach jakie mogą wystąpić po wprowadzeniu zmian w bazie danych, np. na skutek instalowania nowych patch’ów lub „modernizowania” bazy dla jej końcowych użytkowników. Określanie nieprawidłowości w bazie powstałych w wyniku dokonania niewłaściwej zmiany, która może mieć wpływ na jej wydajność produkcyjną oraz dostępną funkcjonalność. Narzędzie pozwala na wykrywanie i informowanie pozostałych członków zespołu o zaistniałych zmianach w części bazy: np. informowanie architektów danych o zmianach w tabelach lub programistów o zmianach w procedurach składowanych.

Configuration Check Result Zgodność z audytami i wymaganiami dot. raportowania

Identyfikowanie i raportowanie o zmianach w określonych przedziałach czasu, w trakcie trwania zmian lub w odniesieniu do konkretnych obiektów określonych jako „wrażliwe”. Korzystanie z trybu ad hoc lub cyklicznego. Sprawdzanie i dostosowywanie konfiguracji bazy do obowiązujących standardów w celu wyeliminowania i zminimalizowania jej słabych punktów.

Data Masking Ochrona prywatności danych

Tasuj lub układaj losowo kolumny danych w przeciwieństwie do ich automatycznej synchronizacji. Usuń identyfikacje danych w środowisku produkcyjnym i szybko migruj zamaskowane, lecz realistyczne i w pełni funkcjonalne dane do dalszych prac w środowiskach programistycznych, testerskich i działów QA.

Minimalizuj ryzyko organizacyjne, dostosuj dane do wymogów Data Governance

Funkcjonalność DB Change Managera w obszarze synchronizacji baz danych i możliwości identyfikowania i raportowania o zmianach powstałych pomiędzy określonymi punktami w czasie, pomaga organizacji w lepszym dopasowaniu danych do wymagań audytu, jak też tworzenia raportów. Organizacje mogą chronić prywatność danych dzięki ich maskowaniu i ograniczeniu ryzyka organizacyjnego korzystając z DB Change Manager do wyszukiwania, raportowania i informowania o zmianach w krytycznych obszarach konfiguracji dla baz danych. Można także przywrócić bazę danych do bezpiecznego punktu dzięki zmianie skryptów w DB Change Manager.